Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.florabo.pl oraz jej subdomen (dalej: „Strony internetowej”) oraz w związku z nabywaniem produktów od Florabo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8 wieża 6b, 02-654 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288245, NIP: 466-036-98-31, REGON: 340332670,  o kapitale zakładowym 50.000 zł (zwana dalej „FLORABO”), w sklepie internetowym znajdującym się na stronie internetowej www.sklep.florabo.pl (zwany dalej „Sklepem”).

Od 25 maja 2018 roku w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (określane jako „RODO”). W polskim porządku prawnym obowiązuje również ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

W związku z tym, pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach, na jakich się to  odbywa. Poniżej, znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Florabo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8 wieża 6b, 02-654 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288245, NIP: 466-036-98-31, REGON: 340332670,  o kapitale zakładowym 50.000 zł (zwana dalej „Florabo”)  oraz nasi Zaufani Partnerzy, których lista znajduje się tutaj.

Kontakt z administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Florabo drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: weteran@florabo.pl

Środki ochrony danych osobowych

Florabo stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Stron internetowych oraz nabywanie produktów od Florabo wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania
Przetwarzane dane osobowe
Podstawa prawna
Czynności związane z oferowaniem potencjalnym klientom informacji o produktach Florabo, z wyłączeniem wysyłania niezamówionych informacji handlowych oraz stosowania marketingu bezpośredniego 

1) imię i nazwisko lub nazwa firmy

2) adres e-mail;

3) numer telefonu

4) adres zamieszkania

3)     opcjonalnie – inne dane kontaktowe, np. NIP
art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu zawarcia umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Florabo)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania informacji o produktach oferowanych przez Florabo (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania informacji o produkcie Florabo)

Florabo będzie przetwarzała ww. dane osobowe od czasu zawarcia umowy sprzedaży produktów Florabo lub też, w przypadku nie zawarcia tej umowy do czasu oświadczenia osoby od której dane te pochodzą o tym, iż nie ma zamiaru  nabyć produktów Florabo.
Cel przetwarzania
Przetwarzane dane osobowe
Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy  sprzedaży produktów oferowanych przez Florabo, która jest umową o świadczenie usług zawieranych drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

1)     imię i nazwisko 

2)    nazwa firmy, NIP firmy

3)  adres e-mail

4)     adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany;

5) numer telefonu
art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów ofertowanych przez Florabo, która jest umową o świadczenie usług zawieranych drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Florabo, która to umowa jest świadczeniem usług drogą elektroniczną (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność złożenia zamówienia na wybrane Produkty Florabo oraz niemożność  zawarcia i wykonania umowy ich sprzedaży klientowi).

Florabo będzie przetwarzała ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
Cel przetwarzania
Przetwarzane dane osobowe
Podstawa prawna
wysyłania  informacji handlowych o produktach oferowanych przez Florabo oraz stosowanie marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, w formie newslettera lub innej formie elektronicznej i papierowej 
1)     imię i nazwisko 

2)    nazwa firmy, NIP firmy

3)  adres e-mail

4)     adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany;

5) numer telefonu
art. 6 ust. 1 lit. a RODO

(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje otrzymanie informacji o produktach Florabo, promocjach i obniżkach cen, nowościach w asortymencie. 

Florabo będzie przetwarzało ww. dane osobowe przez czas, od uzyskania zgody na ich przetwarzanie, aż do czasu cofnięcia takiej zgody lub skorzystania przez osobę od której te dane pochodzą z jej prawa do bycia zapomnianym.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Są to dane osobowe, wymienione w tabeli powyżej, które są zbierane w celach tam określonych, w tym w ramach korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu,  stron internetowych i innych funkcjonalności udostępnianych przez Florabo, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.  Dane osobowe to, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, a w przypadku skorzystania z naszego sklepu są to również imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nazwa Twojej firmy , jej siedziba oraz jej NIP.

W niektórych przypadkach, np. wysyłanie informacji handlowych oraz stosowanie marketingu bezpośredniego  aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej odrębnej zgody. Poprosimy Ciebie wtedy o wyrażenie takiej zgody. Taka zgoda będzie wyrażana przez Ciebie w formie elektronicznej, poprzez kliknięcie w ikonę zgody, obok umieszczonej tam treści  zgody, z którą możesz i powinieneś się zapoznać przed jej udzieleniem.

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Florabo, naszych Zaufanych Partnerów oraz przez naszych podwykonawców, tj. podmioty z pomocy, których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, np. kurierów, przewoźników, producentów Produktów, dostawców domeny internetowej, dostawca usługi płatności „przelew24” 

 W każdym takim przypadku przekazanie danych osobowych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego i nieograniczonego korzystania z nich, a jedynie uprawnia takiego odbiorcę do korzystania  z tych danych w celach wyraźnie wskazanych. W odpowiednich umowach z odbiorcami danych Florabo zobowiązuje odbiorców danych do stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony danych osobowych. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego, którym jest Florabo z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Nadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które są do tego uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. sądom, organom ścigania lub organom administracji publicznej – wtedy gdy wystąpią do nas ze stosownym żądaniem w oparciu obowiązującą podstawę prawną.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

prawo do informacji, jakie konkretnie dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane przez Florabo oraz uprawnienie do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne kopie lub formy utrwalenia tych danych Administrator może pobrać od Ciebie opłatę.
Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania.
w niektórych sytuacjach możesz zwrócić się do Florabo o usunięcie swoich danych osobowych (tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Florabo do celów, o których Ciebie poinformował; kiedy skutecznie zostanie cofnięta Twoja zgoda na przetwarzanie danych – o ile Florabo dalej nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, niż ta dotycząca wymogu posiadania tej zgody – jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Florabo obowiązku prawnego);
w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Florabo na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Florabo na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie ( jednakże cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Florabo nie potrzebuje już określonych danych, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych) Florabo nie dokonywało na tych  danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywało;
masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Florabo, w szczególności dotyczy to Twoich danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Florabo niezwłocznie przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.
Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe, uzyskane w celach wskazanych powyżej w tabeli,  Florabo przetwarza przez okres tam w skazany, natomiast inne dane osobowe, które Florabo uzyskało zgodnie z przepisami RODO, przechowywane są do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania albo do momentu gdy Florabo samo ustali, że dane te są już nieaktualne.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Florabo, co do zasady nie przekazuje Twoich danych osobowych do żadnego państwa trzeciego  (Poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowej

Pliki Cookies

W czasie wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, takim jak np. komputer, telefon, tablet), przechowujące informacje związane ze sposobem korzystania ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu, dla osób z niego korzystających. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Florabo  wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

zapewnienie prawidłowego działania Stron internetowych i Sklepu– dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Stron internetowych i Sklepu, korzystanie z dostępnych na nich funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników o Stron Internetowych i Sklepu oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z kont należących do ich posiadaczy, co stanowi ochronę Twoich danych osobowych przed dostępem do nich osób do tego nieuprawnionych.   
utrzymywanie stanu sesji po zalogowaniu na konto – dzięki plikom cookies, nie jest wymagane podawanie Twoich danych uwierzytelniających na każdej przeglądanej podstronie, co sprzyja komfortowi korzystania ze Stron internetowych i Sklepu.
tworzenie baz danych o użytkownikach – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Stron internetowych i Sklepu (np. ilu użytkowników je odwiedza, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Dzięki temu możliwe jest nieustanne ulepszanie Stron Internetowych i Sklepu, aby dostosowywać je do preferencji ich użytkowników.
Wykonywanie działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Florabo może kierować do Ciebie informacje uznane przez Ciebie za interesujące oraz może dokonywać skutecznego Profilowania.
Florabo umieszcza w Twoim urządzeniu końcowym zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Pliki cookies  gromadzone i przechowywane przez Florabo nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoich urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniach.

Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Florabo wyświetlana jest w panelu znajdującym się na dole Strony internetowej.

Za pośrednictwem przeglądarki internetowej możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Strony Internetowe, Sklep lub inne strony. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować brak możliwości zrealizowania celów, dla których te pliki są wykorzystywane, między innymi ułatwienie funkcjonowania Stron Internetowych i Sklepu.