ZAŁĄCZNIK NR 7  – REGULAMIN REKLAMACJI FLORABO 

obowiązujący dla Towarów nabytych w Sklepie Internetowym FLORABO
www.sklep.florabo.pl
(zwany dalej: „Regulaminem Reklamacji”)

§1
Charakter regulaminu

 1. Niniejszy dokument jest załącznikiem do Regulaminu Sklepu Internetowego FLORABO i stanowi jego integralną część, jako treść umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy FLORABO, a Klientem.
 2.  Reguluje odpowiedzialność FLORABO wobec Klientów z tytułu rękojmi za wady sprzedanych Towarów, zasady składania reklamacji, ich rozpatrywania oraz sposób realizacji roszczeń Klientów. 

§2
Definicje

W przypadku użycia w Regulaminie Reklamacji poniższych słów, mają one następujące znaczenie: 

Dowód Zakupu – jest to dokument, w szczególności paragon lub faktura VAT, lub także otrzymane przez Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które potwierdzają fakt nabycia danego Towaru lub Towarów w Sklepie Internetowym Florabo.

Producent – przedsiębiorca, od którego FLORABO nabywa Towary dostępne w Sklepie Internetowym FLORABO.

Reklamacja – jest to żądanie Klienta kierowane do FLORABO, dotyczące danego Towaru, lub/i Towarów, które w ocenie Klienta są wadliwe, które to żądanie składane jest w ramach realizacji uprawnień Klienta wynikających z rękojmi, z tytułu zawartej z FLORABO umowy sprzedaży, o treści zawartej w wypełnionym przez Klienta formularzu reklamacji. 

Wytyczne Pielęgnacyjne – są to informacje przekazane przez FLORABO Klientowi, dotyczące wymogów związanych z utrzymywaniem i pielęgnacją danego gatunku rośliny oraz jej cech biologicznych, którą nabył Klient w Sklepie Internetowym FLORABO. 

§3
Zakres odpowiedzialności FLORABO z tytułu rękojmi

 1. FLORABO odpowiada wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Wada fizyczna Towaru polega na jego niezgodności z umową, w szczególności ta niezgodność polega na:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu FLORABO zapewniło Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował FLORABO przy zawarciu umowy, a FLORABO nie zgłosiło zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Klientowi  wydana w stanie niezupełnym.
 3. Wad fizycznych Towarów nie stanowią, następujące ich cechy lub/i właściwości:
  a) Nieznaczne różnice Towaru polegające na jego  odbiorze wizualnym prezentowanym na stronie Sklepu Internetowego FLORABO, a wyglądem tego samego rodzaju Towaru dostarczonego Klientowi, które wynikają z zastosowanej techniki wykonania zdjęcia Towaru ( np. rodzaju aparatu, oświetlenia, rodzaju tła), które to czynniki mogą wpłynąć na nieco inny wizualny odbiór Towaru w miejscu dostawy, od tego, prezentowanego na zdjęciu umieszczonym na Stronie Sklepu Internetowego FLORABO. Dotyczy to w szczególności następujących różnic wizualnych:
  I. Odcień/intensywność  koloru Torwaru
  II. Nieznaczne różnice w kształcie rośliny, lub jej poszczególnych części (np. gałęzi, liści, stopień rozłożystości rośliny)
  III. Nieznaczne różnice w kącie nachylenia rośliny względem podłoża
  IV. Kolor gleby   
  b) Różnice Towaru wynikające ze zmian formy lub szaty graficznej opakowań Towarów lub zastosowanych przez FLORABO właściwości materiałów, z których opakowania te zostały wykonane.
  c) Nieznaczne różnice w wyglądzie i estetyce dostarczonego Towaru wobec tych, prezentowanych na zdjęciu umieszczonym na Stronie Sklepu Internetowego FLORABO, które to odmienności wynikają z ożywionego charakteru roślin oraz z indywidualnych cech fizycznych i wizualnych zakupionego Towaru.
  d) Cechy i właściwości nabytej rośliny/Towaru, które pojawią się w wyniku,  sposobu jego używania przez Klienta, miejsca posadowienia (także względem światła, urządzeń grzewczych, klimatyzatorów), prawidłowości jego pielęgnacji (tj. zgodnie z dostarczonymi przez FLORABO Wytycznymi Pielęgnacyjnymi), a także indywidualnego dla tej rośliny/Towaru sposobu i tępa wzrostu/rozwoju, cyklu życiowego danego gatunku, do którego zakupiona roślina należy.
  e) Cechy i właściwości nabytej rośliny/Towaru o charakterze przejściowym, które wynikają z faktu transportu danej rośliny do miejsca dostawy, a nie stanowią jej uszkodzeń mechanicznych, np. estetyka liści, nieznaczne odchylenie łodyg w jedną ze stron itp.;
 4.  Odpowiedzialność FLORABO z tytułu rękojmi nie obejmuje następujących przypadków:
  a) Utrata estetyki Towaru, jego całkowite lub częściowe obumarcie, zniszczenie lub uszkodzenie spowodowane:
  I. nieprawidłowym (czyli niezgodnym z Wytycznymi Pielęgnacyjnymi, dostarczonymi przez FLORABO) jej posadowieniem względem światła, urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych, nawiewów itp.
  II. nieprawidłową (czyli niezgodną  z Wytycznymi Pielęgnacyjnymi dostarczonymi przez FLORABO) pielęgnacją Towaru, w szczególności nadmiernym lub zbyt skąpym podlewaniem, nieprawidłowym przycinaniem, używaniem niezalecanych do danego gatunku roślin odżywek/nawozów, nieprawidłowe przesadzanie lub przesadzanie do donic lub/i pojemników o niewłaściwych rozmiarach
  III. działaniem na roślinę lub/i glebę szkodników, które nie były obecne w roślinie lub/i  glebie w chwili jej dostawy do Klienta, a które się pojawiły w trakcie używania tej rośliny, 
  b) częściowe lub całkowite zniszczenie lub uszkodzenie Towaru spowodowane działaniem na niego czynników zewnętrznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne, celowe działania osób (np. obrywanie zdrowych liści)
  c) obumieranie lub całkowite obumarcie rośliny, wynikające z naturalnego cyklu życiowego danego gatunku, do którego ta roślina należy
  d) powstania wad w Towarze, innych niż wskazane w niniejszym punkcie 4, które wynikają wyłącznie ze sposobu jego używania/eksploatacji.
 5. FLORABO nie odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący nie dostarczy FLORABO żadnego Dowodu Zakupu,  ani nie będzie w stanie chociażby uprawdopodobnić, że nabył Towar od FLORABO w Sklepie Internetowym, a FLORABO również nie będzie posiadało kopii Dowodu Zakupu, lub innych dokumentów, z których by wynikało iż Klient wnoszący reklamację nabył reklamowany Towar w Sklepie Internetowym FLORABO.
 6. FLORABO nie jest odpowiedzialne za szkodę spowodowaną niewłaściwym używaniem Towaru, tj. używaniem niezgodnym z jego przeznaczeniem.
 7. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, ciąży na nim obowiązek zbadania stanu nabytego Towaru,  w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia dostarczenia Towaru do miejsca dostawy. W przypadku gdy Towar ma wady, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia FLORABO o ich występowaniu, w sposób i w formie określonej Regulaminem oraz Regulaminem Reklamacji (formularz reklamacji), w terminie 5 dni od dnia dostarczenia Towaru do miejsca dostawy.  Natomiast, jeżeli wada ta, została wykryta po upływie terminu do sprawdzenia stanu Towaru, termin do zgłoszenia reklamacji liczony jest od dnia wykrycia wady. W przypadku niezachowania przez Klienta będącego przedsiębiorcą terminu do zgłoszenia wady,  traci on względem FLORABO uprawnienia wynikające z rękojmi. Do zachowania tego terminu, wystarczające jest wysłanie do FLORABO formularza reklamacji w formie e-mailowej lub pocztowej. 

§4
Roszczenia wynikające z rękojmi oraz rozpatrzenie reklamacji

 1. Klient realizuje swoje roszczenia wynikające z rękojmi, składając FLORABO reklamację.
 2. Klientowi w ramach rękojmi przysługują następujące uprawnienia:
  a) Żądanie naprawienia wadliwego Towaru
  b)Wymiany Towaru na wolny od wad
  c) Odstąpienia od Umowy, jeżeli wada Towaru jest istotna, a FLORABO mimo zgłoszenia występowania wady Towaru, nie usunie jej zgodnie z treścią Regulaminu Reklamacji i  art. 560 k.c.   
  d) Złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny, jeżeli FLORABO mimo zgłoszenia występowania wady Towaru nie usunie jej zgodnie z treścią Regulaminu Reklamacji i  art. 560 k.c.   
 3.  Reklamacja jest składana przez Klienta niezwłocznie, po wykryciu wady, poprzez elektroniczne wypełnienie formularza, dostępnego na Stronie  Sklepu Internetowego FLORABO, który stanowi załącznik do Regulaminu oraz przesłanie go w formie e- mailowej na adres: weteran@florabo.pl.
 4. Wraz z formularzem reklamacji, na powyższy adres e-mailowy, należy przesłać skan lub zdjęcie Dowodu Zakupu wadliwego Towaru, a także zdjęcia Towaru i zgłaszanej wady oraz inne dowody, świadczące o istnieniu wady oraz jej przyczynie.
 5.  Reklamacja może być także zgłoszona FLORABO przez Klienta w formie pisemnej, poprzez przesłanie na adres siedziby FLORABO: Rydygiera 8 wieża 6b, 02-654 Warszawa wypełnionego pisemnie i podpisanego formularza reklamacji, bądź też w formie pisemnej z pominięciem wypełnienia formularza reklamacji, poprzez opisanie występującej wady, określenia daty jej wykrycia oraz sformułowania żądania Klienta w związku z wystąpieniem wady, a także podania swoich danych kontaktowych, dołączając jednocześnie kopię Dowodu Zakupu Towaru oraz dowody na występowanie tej wady.
 6.  FLORABO jest uprawnione do żądania od Klienta podania dodatkowych informacji lub/i dokumentów niezbędnych do ustalenia faktycznego występowania zgłaszanej wady lub/i odpowiedzialności FLORABO za występującą usterkę.
 7. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji, będzie konieczne dokonanie oględzin Towaru, FLORABO poinformuje o tym fakcie Klienta w formie e-mailowej lub pisemnej, a Klient będzie zobowiązany do dostarczenia do siedziby FLORABO wadliwego Towaru, na koszt FLORABO. Jeżeli dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, albo wymagało demontażu, Klient jest zobowiązany do poinformowania FLORABO o tych trudnościach, a następnie do udostępnienia przedstawicielom FLORABO Towaru, w miejscu gdzie się on znajduje.  W takim przypadku strony wspólnie ustalą termin dokonania oględzin.
 8.  W przypadku, gdy Klient odmówi dostępu do reklamowanego Towaru, lub będzie utrudniał, opóźniał lub uniemożliwiał wykonanie przez FLORABO oględzin, wówczas FLORABO będzie uprawnione do wstrzymania  realizacji oględzin i poinformowania Klienta o  odmowie spełnienia żądań Klienta zawartych w reklamacji, z powodu występowania przeszkody po stronie Klienta. 

§5
Wymiana Towaru lub jego naprawa

 1. FLORABO jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji Klienta i poinformowania go o swoim stanowisku w tej sprawie, w terminie określonym w §6 pkt. 3 Regulaminu, tj. w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, na trwałym nośniku, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta. Termin określony w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie także do Klientów nie będących konsumentami. Jeżeli natomiast Klient będący konsumentem, w treści reklamacji zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę o którą cena ma być obniżona, FLORABO jest zobowiązane do  ustosunkowania się do tego żądania w terminie 14 dni. 
 2. Jeżeli FLORABO nie ustosunkuje się w terminie 14 dni  do złożonego przez Klienta  będącego konsumentem, żądania wymiany Towaru lub usunięcia wady Towaru, bądź też złożonego oświadczenia o obniżeniu ceny wraz ze wskazaniem kwoty obniżenia, wówczas uznaje się, że FLORABO uznało zgłoszone przez Klienta żądanie za uzasadnione.
 3. Poinformowanie Klienta będzie dokonane w formie e-mailowej, na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, bądź poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia, na jego adres zamieszkania.
 4. W przypadku, gdy FLORABO nie uzna za zasadną, złożoną przez Klienta reklamację,  poinformuje go o tym oraz dodatkowo uzasadni swoją decyzję w tym zakresie. Wraz z uzasadnieniem, pouczy Klienta będącego konsumentem o jego możliwości zwrócenia się o pomoc do rzecznika praw konsumentów.
 5. W przypadku uznania przez FLORABO reklamacji Klienta, będącego konsumentem, za zasadną, FLORABO usunie wadę zgodnie z żądaniem Klienta wskazaną w treści złożonej reklamacji, tj. dostarczy nowy Towar wolny od wad, lub dokona naprawy uszkodzonego Towaru. Jeżeli jednak, wybrany przez Klienta sposób usunięcia wady będzie dla FLORABO niemożliwy do realizacji albo będzie wymagać poniesienia  nadmiernych kosztów, w szczególności przekroczy wartość Towaru, FLORABO jest uprawnione do usunięcia tej wady według własnego wyboru, albo poprzez jego naprawę albo dostarczenie nowego Towaru wolnego od wad.
 6. W  przypadku gdy Klient nie jest konsumentem, usunięcie wady nastąpi w sposób wybrany przez FLORABO tj. bądź poprzez naprawę wadliwego Towaru, bądź przez wymianę Towaru na wolny od wad, o którym to wyborze FLORABO poinformuje Klienta przed przystąpieniem do naprawienia wady.
 7. Naprawa uszkodzonego Towaru, będzie wykonana przez FLORABO w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji Klienta. W przypadku kiedy z przyczyn leżących po stronie Klienta lub z przyczyn niezależnych od FLORABO zachowanie tego terminu będzie niemożliwe, FLORABO poinformuje o tym Klienta oraz wyznaczy inny termin naprawy, nie dłuższy jednak niż 21 dni. Jeżeli jednak Klient odmówi współdziałania z FLORABO niezbędnego do usunięcia wady Towaru, FLORABO jest uprawnione do zaniechania dokonania naprawy, a takie zaniechanie nie będzie stanowiło nienależytego wykonania przez FLORABO obowiązku wynikającego z art. 560 k.c.
 8. W przypadku gdy usunięcie wady będzie dokonane poprzez dostarczenie Klientowi nowego Towaru wolnego od wad, FLORABO poinformuje Klienta o terminie dostarczenia tego Towaru, po sprawdzeniu swoich stanów magazynowych w zakresie dostępności tego Towaru. Jeżeli FLORABO będzie posiadać dany Towar we własnych zasobach, dostarczy go Klientowi nie później niż w terminie 10 dni, na podany przez Klienta adres dostawy.  W przypadku, gdy FLORABO nie będzie posiadało we własnych zasobach właściwego Towaru, dokona jego niezwłocznego zamówienia u Producenta. Wówczas,  Towar ten będzie dostarczony do Klienta nie później niż w terminie 10 dni  od dnia otrzymania przez FLORABO tego Towaru od Producenta. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do dostarczenia na koszt FLORABO wadliwego Towaru do siedziby FLORABO, lub jego udostępnienia do odbioru lub demontażu, jeżeli jego dostarczenie do siedziby FLORABO byłoby niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami. 
 9. Wykonanie przez FLORABO obowiązku usunięcia wady w sposób i w terminach określonych w niniejszym paragrafie, uznaje się za ich usunięcie w sposób niezwłoczny i bez nadmiernych niedogodności.
 10. Naprawa Towaru lub wymiana Towaru na wolny od wad następuje na koszt FLORABO.

§6
Oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpienie od umowy

 1. W przypadku, gdy klient złoży, zgodnie z prawem oraz Regulaminem Reklamacji, wobec  FLORABO oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny zakupu Towaru, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru pozbawionego wad.
 2. W przypadku, gdy Klient obniży cenę o kwotę obliczoną niezgodnie z pkt. 1 powyżej, FLORABO jest uprawnione do odmowy zwrotu Klientowi nieprawidłowo wyliczonej  kwoty.
 3. W przypadku gdy Klient zrealizuje, zgodnie z prawem oraz Regulaminem Reklamacji, wobec  FLORABO prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Klient jest zobowiązany na koszt FLORABO zwrócić mu Towar na adres siedziby FLORABO niezwłocznie,  najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, a jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie go FLORABO byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar FLORABO do jego zabrania lub/i zdemontowania w miejscu, w którym się on znajduje.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, lub oświadczenie o obniżeniu ceny Klient może złożyć w formie pisemnej, na adres siedziby FLORABO, lub w formie e-mailowej, na adres: weteran@florabo.pl.
 5. W przypadku gdy Klient zrealizuje, zgodnie z prawem oraz Regulaminem Reklamacji, wobec  FLORABO prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, FLORABO zwróci Klientowi cenę zakupu Towaru, w formie bezgotówkowej, przelewem, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Jeżeli Klient mimo wezwania, nie wskaże rachunku bankowego, FLORABO jest uprawnione do wstrzymania zwrotu ceny, do czasu otrzymania tych danych.
 6. FLORABO jest uprawnione do wstrzymania się ze zwrotem Klientowi  ceny zakupy do czasu otrzymania zwróconego przez Klienta Towaru, albo dostarczenia FLORABO dowodu wysłania tego Towaru do FLORABO, albo do czasu udostępnienia Towaru do zabrania lub/i demontażu, w przypadku określonym w pkt. 3 powyżej. 

§7

W przypadku pojawienia się sporu pomiędzy stronami w zakresie roszczeń z rękojmi, Klient jest uprawniony do skorzystania z pomocy prawnej rzeczników praw konsumentów, federacji konsumenckich, a także do rozstrzygnięcia sprawy przez Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.